Projekty
Projekty UE

Projekty

Incleen sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

pt. „Rozwój firmy Incleen poprzez opracowanie nowego układu wybielającego z technologią aplikacyjną do przeniesienia na skalę produkcyjną Wnioskodawcy do zastosowania w pralnictwie”

Cel projektu:

Celem projektu jest:

  1. Wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez współpracę z sektorem B+R i wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników 1 usługi badawczej zakupionej w ramach realizacji projektu.
  2. Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez współpracę z sektorem B+R i wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników 1 usługi badawczej zakupionej w ramach realizacji projektu

Planowane efekty:

Wdrożenie do oferty Wnioskodawcy innowacyjnych usług w postaci nowego układu wybielającego z technologią aplikacyjną.

Termin realizacji: 01.06.2022 – 31.05.2023
Wartość projektu: 526 963,98 PLN
Kwota dofinansowania: 364 162,10 PLN

Projekty UE